РЕТ/СТ Университетската болница “Света Марина” във Варна

РЕТ/СТ


Д-р Бочев

 

РЕТ/СТ на фирмата Philips Gemini TF16 e въведен в експлоатация през юни 2009 и се намира на територията на университетската болница "Света Марина" във Варна.

До момента през PET Скенера са минали над 3000 пациента. Индикациите за РЕТ/СТ са основно в онкологията (95%) и в по-малка степен в кардиологията и неврологията (5%).

Основни индикации за РЕТ/СТ в онкологията са първична диагноза на някои онкологични заболявания- при известни лезии за преценка на тяхната злокачественост, стадиране и рестадиране- преценка степента на разпространение на известен окологичен проблем преди и след терапия, търсене на рецидиви от известен онкологичен проблем, преценка ефекта от провежданото лечение, търсене на първичното туморно огнище при пациенти с изявени метастази, планиране на лъчетерапията.

Най-чести индикации са карцинома на белия дроб, главата и шията, хранопровода, дебелото черво и ректума, лимфомите, малигнения меланом. С по-прецизирано приложение по отношение подбора на пациенти методиката се използва и при карцином на млечната жлеза, яйчници, карцином на шииката на матката, щитовидната жлеза, панкреаса, тестисите и др.

Най-съществено е предимството пред морфологичните методи по отношение на стадирането на лимфните възли и търсенето на далечни метастази, които са и основни фактори за определяне клиничния стадии на пациента и терапевтичната стратегия.

Огромен е потенциала на метода и при подбора и проследяването на онкологични пациенти на химиотерапия. Ранното отчитане на ефекта от прилаганата химиотерапия е фактор за преоценка на прилаганите медикаменти и избягването на такива с нисък или никакъв ефект, което освен медицински има и съществен фармако-икономически ефект.

Не на последно място метода е предпочитан при планиране на лъчетерапията, предвид факта, че отграничава виталната туморна тъкан и представя реалния туморен обем-обект на лъчелечението- нещо извън възможностите на морфологичните изследвания. Това до голяма степен спестява облъчването на некротични, фиброзни и девитализилани части на тумора, прецизиране на полета на олъчване, а оттам и намаляване дозата на здравите тъкани и съответно инвалидизацията на пациента.
Проследяването на така третираните пациенти със същата методика дава допълнителна диференциално-диагностична информация за последващите процеси на мястото на лъчетерапията и правилното рестадиране на пациента в зони, представляващи предизвикателство за класическите методи на проследяване.

Възможностите за ранна функционална и метаболитна диагноза на туморните процеси в голяма степен стеснява кръга на неясните от гледна точка на морфологични образи случай и значително намалява кръга от пациенти, при които се предприема изчаквателно поведение с цел уточняване на лезиите на база тяхната прогресия.
Това води до по-ранна и адекватна диагноза от една страна, спестяване на разходи за лечение на напреднали стадии на онкологични заболявания, подобряване кaчеството на живот на онкологично болните и спасени човешки животи.

 

Снимки

 

i10_997

 

i12_997

 

ai13_492

 

pp_2_992